Weź kredyt gotówkowy
na dowolny cel
CompareKing.pl

 • Znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę bankową
 • Bezpłatnie oddzwonimy w 15 minut
 • Dobierzemy dogodny okres spłaty i wysokość rat
Dziękujemy, Twoje dane zostały wysłane.

Wypełnij formularz,
oddzwonimy
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu korzystania z Usługi Liber Finance sp. z o. o. poprzez stronę internetową bankomatonline.pl, w tym w celu przekazania Pani/Pana danych do instytucji finansowej dysponującej dla Pani/Pana ofertą pożyczkową, jak również dla celów profilowania, marketingowych, kontaktowych, archiwizacyjnych i reklamacyjnych jest Liber Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844), Plac Europejski 2. Dane osobowe zostaną udostępnione współpracującym partnerom z branży finansowej, o którym mowa w zdaniu powyżej, jak również mogą zostać udostępnione innym podmiotom, gdy na takie udostępnienie pozwolą właściwe przepisy prawa lub wyrazi Pani/Pan zgodę. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę bankową
 • Bezpłatnie oddzwonimy w 15 minut
 • Dobierzemy dogodny okres spłaty i wysokość rat
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w  Polityce cookies

Regulamin


REGULAMIN COMPAREKING.PL

SPIS TREŚCI

I.     WSTĘP
II.    DEFINICJE
III.   POSTANOWIENIA OGÓLNE
IV.   WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG
V.    WARUNKI ZAWARCIA, ZMIANY, ROZWIĄZYWANIA I ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
VI.   OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
VII.  CHAT
VIII. ROZMOWA Z USŁUGODAWCĄ LUB CALL CENTER
IX.   ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
X.    OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
XI.   REKLAMACJE
XII.  DANE OSOBOWE
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. WSTĘP

Niniejszy regulamin serwisu „compareking.pl” określa w szczególności:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez stronę „compareking.pl”;
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz zakaz dostarczania przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym;
 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 4. tryb postępowania reklamacyjnego.
II. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają, co następuje:

 1. Call Center: podmiot współpracujący z Usługodawcą, który w imieniu Usługodawcy bezpośrednio kontaktuje się z Użytkownikiem w związku ze świadczeniem Usługi;
 2. Chat: dialog tekstowy prowadzony w języku polskim w czasie rzeczywistym z Usługodawcą lub Call Center, polegający na przesyłaniu wiadomości tekstowych za pośrednictwem Serwisu;
 3. Cookies: małe pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę Użytkownika na twardym dysku komputera, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację połączenia oraz prawidłowe działanie Serwisu. Niektóre Cookies mogą być przechowywane przez zdefiniowany w pliku cookie czas (użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia) a niektóre są usuwane zaraz po zakończeniu połączenia z Serwisem. Zasady wykorzystywania Cookies zostały opisane w Polityce prywatności;
 4. Formularz: umieszczony w Serwisie kwestionariusz, zawierający pola wypełniane przez Użytkownika informacjami stanowiącymi dane osobowe, niezbędnymi do świadczenia Usług;
 5. Odbiorca danych: podmiot, któremu Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie wcześniej wyrażonej zgody Użytkownika;
 6. Partner: podmiot oferujący Produkty, z którym Usługodawca współpracuje;
 7. Polityka prywatności: odrębny dokument regulujący ogólne zasady działania Serwisu, w tym strony www.compareking.pl oraz zasady wykorzystywania Cookies, dla wszystkich odwiedzających Serwis, niekoniecznie będących Użytkownikami; 
 8. Produkt: usługa finansowa polegająca na czasowym udostępnieniu osobie fizycznej środków pieniężnych z obowiązkiem ich zwrotu, taka jak pożyczka, kredyt, kredyt konsumencki;
 9. Rozmowa Telefoniczna: Rozmowa, o której mowa w Rozdziale VIII pkt 1 niniejszego Regulaminu;
 10. Serwis: wykorzystywana przez Usługodawcę zorganizowana platforma informatyczno – informacyjna dostępna na stronie internetowej www.compareking.pl, podłączona do sieci Internet, umożliwiająca Użytkownikom wprowadzanie danych i korzystanie z mechanizmów informatycznych i informacji opracowanych przez Usługodawcę lub jego Partnerów;
 11. System teleinformatyczny: zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów o prawie telekomunikacyjnym;
 12. Umowa: umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w trybie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, na podstawie której Usługodawca świadczy Użytkownikowi Usługi;
 13. Usługi: świadczone przez Usługodawcę usługi polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu, analizowaniu i przekazywaniu do Partnerów informacji udzielanych przez Użytkownika poprzez Formularz, Chat oraz w Rozmowie Telefonicznej;
 14. Usługodawca: Liber Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (00-844) Warszawie, Plac Europejski 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000537960, posiadająca NIP 5252605656 oraz REGON 360550010; 
 15. Użytkownik: każda osoba, która korzysta z Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu. Serwis jest przeznaczony dla Użytkowników będących osobami fizycznymi, które ukończyły 18 lat, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych;
 16. Zapytanie: informacje zawierające dane osobowe, udostępnione Usługodawcy przez Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i umożliwiające Usługodawcy bezpośredni kontakt z Użytkownikiem.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Właścicielem Serwisu jest Usługodawca. 
 2. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy Użytkownikowi Usługi. 
 3. Użytkownik korzysta z Usług nieodpłatnie. 
 4. Korzystanie z Usług nie wymaga rejestracji w Serwisie. 
 5. Wszelkie treści znajdujące się na stronie Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego.
IV. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG​​

W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować urządzeniem i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

 1. dostęp do sieci Internet;
 2. zainstalowany i uaktualniony program antywirusowy; 
 3. włączoną obsługę Cookies i Java Script;
 4. zainstalowaną przeglądarkę obsługującą HTML5 i CSS3 (Internet Explorer 10 (lub nowszej wersji), Mozilla Firefox 21.0 (lub nowszej wersji) albo Google Chrome 34 (lub nowszej wersji);

V. WARUNKI ZAWARCIA, ZMIANY, ROZWIĄZYWANIA I ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Zawarcie Umowy następuje każdorazowo poprzez zaakceptowanie Regulaminu oraz kliknięcie przez Użytkownika w pole „Wyślij” znajdujące się w Serwisie, w trybie i sposób określony w Rozdziale VI niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy. Zawarcie przez Użytkownika Umowy zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 1 powyżej jest jednoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu, w tym obowiązku jego przestrzegania.
 3. Usługodawca może zmienić Regulamin. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą jej ogłoszenia na stronie internetowej compareking.pl, przy czym dla Usług świadczonych w chwili wejścia w życie zmiany Regulaminu, stosuje się dotychczasowe jego postanowienia.
 4. Użytkownik może w każdej chwili do czasu pełnego wykonania Usługi rozwiązać Umowę. W tym celu Użytkownik powinien skierować wiadomość mailową na adres kontakt@compareking.pl zawierającą stosowne oświadczenie o rozwiązaniu Umowy lub złożyć takie oświadczenie w trakcie Rozmowy Telefonicznej.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) Użytkownik będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn, składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w placówce pocztowej na adres siedziby Usługodawcy lub przesłanie takiego oświadczenia w wiadomości mailowej na adres kontakt@compareking.pl. Użytkownik może posłużyć się formularzem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w formie elektronicznej na adres mailowy kontakt@compareking.pl. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi otrzymanie w/w oświadczenia.
 7. W razie odstąpienia od Umowy zgodnie z punktem 6 powyżej jest ona uważana za niezawartą.
 8. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, gdy Użytkownik za jego wyraźną zgodą skorzystał w pełni z Usług świadczonych przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, jak i w sytuacji, kiedy Usługa polegała na dostarczeniu treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia nastąpiło na wyraźne żądanie konsumenta przed upływem terminu odstąpienia, a także wówczas, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VI. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Na potrzeby prawidłowego świadczenia Usług przez Usługodawcę, Użytkownik w Serwisie składa Zapytanie poprzez:
        a) wprowadzenie do odpowiednich pól Formularza danych obejmujących:
            i.  imię;
            ii. nazwisko;
            iii. adres e-mail;
            iv. numer telefonu;
        b) zaznaczenia pola akceptacji Regulaminu, co jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu bez zastrzeżeń, a także zależnie od wyboru Użytkownika – dobrowolne zaznaczenie pola wyrażenia zgody na:
         i. przetwarzanie przez Liber Finance Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przekazanych przeze mnie obecnie oraz na późniejszym etapie danych osobowych do celów profilowania;
        ii. przesyłanie przez Liber Finance Sp. z o. o. na udostępniony adres e-mail wiadomości zawierających informacje handlowe dotyczących usług Liber Finance Sp. z o. o. i oferowanych przez ten podmiot usług;
      iii.  kierowanie do mnie marketingu bezpośredniego przez Liber Finance Sp. z o. o. przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) i automatycznych systemów wywołujących;
      c) a następnie, po wykonaniu czynności określonych w pkt a i b powyżej, kliknięcie pola „Wyślij”.

2. Nieprawidłowe wypełnienie poszczególnych pól Formularza uniemożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np. niepełny numer telefonu, niepełny adres mailowy, etc.) lub nieuzupełnienie wszystkich pól Formularza uniemożliwia dalsze jego uzupełnianie, o czym Użytkownik jest informowany na bieżąco, lub po zakończeniu wypełniania Formularza. 
3. Poprawne złożenie Zapytania zostaje potwierdzone informacją o złożeniu prawidłowego Zapytania wyświetloną w Serwisie, a następnie wiadomością mailową przesłaną na adres podany przez Użytkownika. Wiadomość ta zawiera także informację o tym, że w przypadku, gdy osoba, która ją otrzymała, faktycznie nie złożyła Zapytania, ma ona możliwość natychmiastowego jego anulowania. Anulowanie Zapytania jest jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy, przez co Usługodawca jest w szczególności zwolniony z obowiązku podejmowania jakichkolwiek dalszych czynności na rzecz Użytkownika.
4. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza, Usługodawca:
    a) przetwarza otrzymane od Użytkownika dane zgodnie z niniejszym Regulaminem na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922. z późn. zm.), dalej „Ustawa”;
   b) kontaktuje się z Użytkownikiem bezpośrednio lub za pośrednictwem Call Center, na zasadach i w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
5. Użytkownik ma prawo do dokonania korekty lub aktualizacji informacji podanych w Formularzu. W tym celu powinien skierować wiadomość mailową na adres kontakt@compareking.pl zawierającą: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres mailowy, który został podany w trakcie wypełniania Formularza, o ile różni się on od adresu mailowego, z którego wysyłana jest korekta/aktualizacja danych. W takim przypadku, Użytkownik otrzymuje wiadomość mailową zawierającą informację o zakresie dokonanej lub niedokonanej aktualizacji bądź korekcie danych, a następnie Usługodawca postępuje zgodnie z pkt. 3 i 4 powyżej.

VII. CHAT

 1. Kontakt Usługodawcy lub Call Center z Użytkownikiem może nastąpić bezpośrednio poprzez Chat za pośrednictwem odpowiedniego okienka, które może pojawić się w Serwisie.
 2. Chat czynny jest w języku polskim (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):
  1. od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 20:00, 
  2. w soboty w godzinach od 09:00 do 15:00.
 3. Chat służy wyłącznie udzielaniu Użytkownikowi informacji dotyczących Usługi oraz podstawowych zasad funkcjonowania Serwisu, w tym wskazania, jak złożyć Zapytanie. 
 4. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że Chat nie służy:
  1. kojarzeniu Użytkownika z Produktem;
  2. przyjmowaniu ani rozpatrywaniu reklamacji, skarg, oświadczeń o odstąpieniu od Umowy, oświadczeń o rozwiązaniu Umowy ani innych podobnych oświadczeń.
 5. Usługodawca zastrzega, że zarówno usługa Chat, jak i konkretna rozmowa realizowana za pośrednictwem Chat, mogą zostać zaprzestane w każdej chwili z każdego powodu, jak i bez powodu, co nie będzie stanowić niewykonania albo nienależytego wykonania Umowy.
 6. Usługodawca lub Call Center rejestruje rozmowy prowadzone poprzez Chat. Użytkownik na początku takiej rozmowy jest informowany, że rozmowa jest rejestrowana. W razie sprzeciwu Użytkownika rozmowa ulega zakończeniu. Rozmowa poprzez Chat nie może odbyć się bez jej rejestracji.

VIII. ROZMOWA Z USŁUGODAWCĄ LUB CALL CENTER

 1. Złożenie Zapytania skutkuje kontaktem Usługodawcy lub Call Center z Użytkownikiem na numer telefonu podany przez Użytkownika w Formularzu i przeprowadzeniem z nim rozmowy telefonicznej w języku polskim („Rozmowa Telefoniczna”) w następujących dniach i godzinach, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy:
 1. od poniedziałku do piątku: od 09:00 do 20:00, 
 2. soboty: od 09:00 do 15:00.

Usługodawca lub Call Center podejmuje nie więcej niż 8 prób kontaktu łącznie w okresie tygodnia od dnia złożenia Zapytania. Po bezskutecznym upływie tego terminu Umowa wygasa, w szczególności Usługodawca jest zwolniony z obowiązku podejmowania prób kontaktu z Użytkownikiem.

 1. Usługodawca lub Call Center rejestruje Rozmowy Telefoniczne. Użytkownik na początku Rozmowy Telefonicznej udziela odpowiedzi na pytanie, czy wyraża zgodę na rejestrowanie Rozmowy Telefonicznej. W razie odpowiedzi twierdzącej, Rozmowa Telefoniczna jest kontynuowana. W razie odpowiedzi negatywnej Rozmowa Telefoniczna ulega zakończeniu. Rozmowa Telefoniczna nie może odbyć się bez jej rejestracji. 
 1. Celem Rozmowy Telefonicznej jest: 
  1. weryfikacja tożsamości Użytkownika; 
  2. udzielenie przez Użytkownika odpowiedzi na pytanie, czy jest zainteresowany kontaktem z Partnerem lub Partnerami Usługodawcy wybranym lub wybranymi przez Usługodawcę;
  3. w razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pytanie, o którym mowa w pkt b) powyżej - podanie przez Użytkownika dodatkowych danych obejmujących:
   1. Kwota kredytu jaką chce wziąć Użytkownik
   2. Okresu na jaki Użytkownik chce wziąć kredyt
   3. Jaką maksymalną ratę miesięczną Użytkownik jest w stanie spłacać
   4. Wiek użytkownika
   5. Źródło dochodów (umowa o pracę, zlecenie, dzieło, działalność gosp.)
   6. Średnio miesięczne dochody użytkownika
   7. Liczba osób w rodzinie użytkownika (gosp. domowym)
   8. viii.Zawód użytkownika
   9. Do jakiego Banku wpływa wynagrodzenie użytkownika
  4. ustalenie na podstawie danych przekazanych przez Użytkownika, z którymi Partnerami, w ocenie Usługodawcy, istniałaby możliwość zawarcia przez Użytkownika umowy o Produkt, oraz którym Partnerom przekazać dane Użytkownika w celu umożliwienia Partnerowi bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem;
  5. pozyskanie zgody na udostępnienie danych Użytkownika określonych w Zapytaniu oraz wymienionych w pkt c) powyżej Partnerowi lub Partnerom;
  6. pozyskanie zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę dodatkowych danych osobowych Użytkownika podanych w Rozmowie Telefonicznej dla celów świadczenia Usług przez Usługodawcę oraz w celu sprawdzenia zdolności kredytowej Użytkownika oraz dla celów kontaktowania się w celu zapytania o zgodę na udostępnienie tych danych;
  7. pozyskanie zgody na przesyłanie przez Partnera na udostępniony adres e-mail wiadomości zawierających informacje handlowe dotyczących usług Partnera i oferowanych przez ten podmiot usług oraz na kierowanie do Użytkownika marketingu bezpośredniego przez Partnera przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) i automatycznych systemów wywołujących. 
 2. Po dokonaniu wszystkich wyżej wymienionych czynności oraz udzieleniu przez Użytkownika zgód, o których mowa w pkt 3, dane osobowe podane przez Użytkownika zostaną udostępnione Partnerowi przez Usługodawcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób, formę, następstwa ani jakiekolwiek skutki dalszego przetwarzania tych danych osobowych. 
 3. Udostepnienie Partnerowi danych osobowych, o których mowa w pkt 4 powyżej, nie oznacza złożenia w imieniu Użytkownika wniosku o zawarcie umowy dotyczącej Produktu lub jakiejkolwiek innej usługi lub produktu. Usługodawca w szczególności nie jest reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem, agentem, zastępcą bezpośrednim lub pośrednim, podwykonawcą lub pracownikiem Podmiotu.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ocena Usługodawcy co do tego, z którymi Partnerami Użytkownik ma możliwość zawrzeć umowę o Produkt jest subiektywną oceną Usługodawcy dokonywaną na podstawie informacji podanych przez Użytkownika oraz innych informacji w dyspozycji Usługodawcy i nie podlega jakiejkolwiek weryfikacji ani nie jest źródłem jakichkolwiek roszczeń Użytkownika lub osób trzecich. Usługodawca może, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności, odmówić przekazania danemu Partnerowi lub danym Partnerom danych osobowych Użytkownika, jeżeli uzna, że nie istnieje możliwość zawarcia umowy o Produkt pomiędzy Użytkownikiem, a tym Partnerem lub tymi Partnerami.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY 

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że świadczenie Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem nie jest równoznaczne z otrzymaniem przez Użytkownika oferty zawarcia umowy pożyczki, kredytu, kredytu konsumenckiego, kredytu konsolidacyjnego lub karty kredytowej, lub jakiegokolwiek innego produktu finansowego lub innego świadczenia, usługi, towaru lub produktu.
 2. Usługodawca zobowiązany jest jedynie dokonać oceny możliwości zawarcia przez Użytkownika umowy o Produkt z Partnerami na podstawie informacji podanych przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem oraz, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę, skierować odpowiednie dane osobowe do wybranego Partnera lub wybranych Partnerów celem umożliwienia im bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem.
 3. Usługodawca odpowiada na zasadzie winy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, przy czym Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą lub związaną z:
  1. brakiem zastosowania się Użytkownika do wymogów technicznych korzystania z Serwisu; 
  2. brakiem możliwości korzystania z Serwisu z powodu okoliczności, za które Usługodawca nie odpowiada lub które są od niego niezależne; 
  3. siłą wyższą, przez którą należy rozumieć niezawinione przez Usługobiorcę zdarzenie, któremu Usługobiorca nie mógł zapobiec zachowując należytą staranność, lub którego nie mógł przewidzieć. Do tych zdarzeń zalicza się w szczególności wojnę, atak terrorystyczny, włamanie, pożar, zalanie, strajk, zamieszki, atak hakerów, awarię, przyczyny leżące po stronie osób trzecich, które podejmują czynności potrzebne dla prawidłowego świadczenia Usług przez Usługodawcę, w tym osób świadczących usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen lub inne; 
  4. niedozwolonym lub niezgodnym z Regulaminem korzystaniem z Usługi przez Użytkownika lub inną osobę; 
  5. podaniem przez Użytkownika niezgodnych z prawdą informacji, w szczególności zaś Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą lub związaną z brakiem możliwości sfinalizowania transakcji z Partnerem wobec podania przez Użytkownika niezgodnych z prawdą danych;
  6. podaniem przez Użytkownika danych osoby trzeciej, jeśli dane te zostały podane bez ich wiedzy i zgody;
  7. złośliwym, podstępnym, nieobyczajnym lub naruszającym prawo działaniem lub zaniechaniem osób trzecich; 
  8. przyczynami związanymi z oprogramowaniem lub systemami informatycznymi innymi niż Serwis, w tym także związanych z urządzaniami mobilnymi stosowanymi przez Użytkownika, oprogramowaniem do tych urządzeń lub sieciami telefonii komórkowej, w tym szczególności opłat za korzystanie z tych sieci;
  9. odrzuceniem wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe; 
  10. oznaczeniem przez dostawcę usług poczty elektronicznej wiadomości e-mail Usługodawcy, Partnerów lub innych wiadomości e-mail związanych z Usługami jako spam; 
  11. informacjami przekazywanymi bezpośrednio lub pośrednio Użytkownikowi lub osobom trzecim przez Partnerów lub osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz;
  12. działaniem lub zaniechaniem Partnerów lub osób działających w ich imieniu lub na ich rzecz;
  13. kontaktami Partnera z Użytkownikiem, w tym jakichkolwiek negocjacji, rokowań, uzgodnień;
  14. zawarcia lub braku zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem, nienależytym wykonaniem takiej umowy, problemami związanymi z ustaniem takiej umowy;
  15. kondycją finansową, w tym zdolności finansowej lub kredytowej lub płynności finansowej Użytkownika, Partnera lub osób trzecich;
  16. zastosowaniem się do treści reklamowych, promocyjnych, marketingowych, informacyjnych lub innych znajdujących się na Serwisie;
  17. działaniem urządzenia stosowanego przez Użytkownika;
  18. w innych wypadkach określonych w Regulaminie. 
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:
  1. funkcjonowanie Serwisu może ulegać okresowym przerwom, o czym Usługodawca będzie w miarę możliwości informował Użytkownika;
  2. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie Usługi może zostać również przerwane w razie zajścia okoliczności takich jak, w szczególności, nienależyta jakość połączenia, uszkodzenie lub wada urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia lub jakiegokolwiek działania osób trzecich;
  3. Usługodawca nie działa na rzecz Partnera i żadne jego działanie nie powinno być poczytywane jako podjęte w imieniu Partnera lub na rzecz Partnera. W szczególności Usługodawca nie jest reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem, agentem, zastępcą bezpośrednim lub pośrednim, podwykonawcą lub pracownikiem Partnera;
  4. Usługodawca może także udostępnić lub wykorzystać Serwis w celu zamieszczania lub przechowywania przez Partnera lub inne podmioty treści o charakterze reklamowym, promocyjnym lub informacyjnym. Treści te nie muszą być związane z Usługami; 
  5. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Usługodawcę. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

X. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu, a w szczególności do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz odpowiednimi przepisami prawa.
 2. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Korzystanie z Serwisu powinno odbywać się zgodnie z jego przeznaczeniem, w zgodzie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 4. W przypadku stwierdzenia podejmowania przez Użytkownika działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Serwisu wszelkie opcje i uprawnienia przypisane danemu Użytkownikowi zostaną zawieszone lub odebrane na stałe. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Usługodawcy. Za naruszenie postanowień Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do ich obejścia.
 5. Użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek odszkodowanie, jeżeli przyczyną zakończenia świadczenia Usługi było powzięcie przez Usługodawcę informacji, uzasadnionego podejrzenia lub stosownej informacji urzędowej, że korzystając z Serwisu Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę osób trzecich, w tym nie wywiązał się z postanowień Regulaminu.

XI. REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej świadczenia Usług na podstawie niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 2. Reklamacja może zostać przesłana drogą mailową na adres: kontakt@compareking.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać dokładne oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, PESEL, adres mailowy i korespondencyjny) oraz dokładny opis okoliczności będących podstawą złożenia reklamacji.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Usługodawca powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na wskazany przez składającego reklamację adres e-mail lub na adres korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

XII. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu art. 7 pkt.4 Ustawy gromadzonych na potrzeby świadczenia Usługi jest Usługodawca tj. Liber Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (00-844) Warszawie, Plac Europejski 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000537960, posiadająca NIP 5252605656 oraz REGON 360550010.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe dla celów świadczenia Usług, w tym celów kontaktowych i archiwizacyjnych, jak również dla celów marketingowych Administratora danych, w tym w ramach segmentacji zachowań konsumenckich Użytkowników (profilowania) i udostępniania ich do Partnerów.
 3. Administrator będzie udostępniał podmiotom trzecim Partnerom – dane osobowe  w przypadku wyrażenia na to zgody lub w sytuacji, gdy będzie to dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W następstwie udostępnienia danych Odbiorcy danych staną się odrębnymi administratorami danych osobowych i wyłącznie odpowiedzialnymi za legalne przetwarzanie danych osobowych. 
 4. Partnerzy, którym będą udostępniane dane osobowe, będą odrębnymi administratorami danych osobowych. 
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.
 6. Dane Użytkowników będą przechowywane przez Administratora, z zastosowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora. 
 7. Wszelkie pozostałe kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych oraz poufności, w tym sposób wykorzystania i zarządzania Cookies, zostały zawarte w Polityce Prywatności.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie. 
 2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi Usługami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że Umowa została zawarta z konsumentem, w którym to wypadku właściwy jest sąd ogólnej właściwości.
 3. Regulamin wszedł w życie z dniem 16.11.2017r.


ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ LIBER FINANCE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

______________

Data

Liber Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Plac Europejski 2
00-844 Warszawa
e-mail: kontakt@compareking.pl

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: __________________________

 

Data zawarcia umowy: _______________

Imię i nazwisko konsumenta: ___________________

Adres konsumenta: __________________________
 

______________________________
Podpis konsumenta 
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 


 


Pobierz regulamin (pdf)