BIK

Nie taki BIK straszny

Biuro Informacji Kredytowej doczekało się już swojej czarnej legendy wśród klientów banków. Czy słusznie? Co naprawdę wie o nas BIK? Komu udostępnia nasze dane? I dlaczego czasem warto znaleźć się w jego rejestrach?

Zanim bank przyzna Ci kredyt, będzie chciał się przekonać, czy nie będziesz miał problemu ze spłatą zaciągniętych zobowiązań – czyli zbada Twoją zdolność kredytową. Jednym z narzędzi jej oceny jest zaczerpnięcie informacji o Twojej dotychczasowej historii kredytowej, jakie udostępnia bankom BIK (Biuro Informacji Kredytowej). Przyzwoita historia kredytowa pozwala nie tylko liczyć na uzyskanie pożyczki. Pozwala również uzyskać ją na lepszych warunkach.

I odwrotnie. Jeśli Twoja historia kredytowa nie jest nieskazitelna, to znaczy zdarzały Ci się opóźnienia w spłacie zobowiązań – bank naliczy Ci wyższą marżę albo przyzna kredyt w niższej wysokości niż ta, o którą wnioskowałeś.

BIK jak Big Brother

BIK jest organizacją, który dysponuje danymi na temat wszystkich nierzetelnych dłużników, którzy zaciągnęli zobowiązania w bankach komercyjnych lub SKOK-ach. Organizacja została powołana dwadzieścia lat temu przez Związek Banków Polskich Polskich i według deklaracji samych założycieli jej działanie ma ograniczyć nadmierne i nieodpowiedzialne zadłużanie się osób fizycznych i firm. Jakkolwiek by nie doceniać jej doniosłej społecznej roli, faktem jest, że w rękach bankowców BIK jest także doskonałym narzędziem ochrony przed „niebezpiecznymi” klientami, którzy miewali już problemy ze spłatą kredytu oraz potężnym orężem w negocjacjach z klientem wnioskującym o finansowanie.

Wystarczy mały debet

Według obiegowej opinii BIK prowadzi rejestr nierzetelnych dłużników. Prawda to, ale niepełna. Pierwsza informacja na temat klienta banku wpływa bowiem do BIK-u już w momencie złożenia wniosku o kredyt. Niezależnie od przebiegu historii kredytowej, czyli nawet wówczas, gdy kolejne raty kredytu spłacasz na czas, informacje na temat Twojej współpracy z bankiem aktualizowane są systematycznie co miesiąc, a nie tylko wówczas, gdy ze spłatą pojawią się problemy.

O czym nie każdy być może pamięta, zobowiązanie, które sprawi, że wpadniesz do bazy BIK, to niekoniecznie „duży” rozłożony na wiele lat kredyt na mieszkanie czy samochód, ale także każde najdrobniejszy dług, jaki masz wobec banku. Na przykład niewielki (choćby w wysokości 1000 zł) limit debetowy na rachunku ROR.

Co o Tobie wiedzą?

Biuro Informacji Kredytowej zbiera wszystkie informacje dotyczące zadłużenia klienta w bankach i SKOK-ach. Na wiedzę tę składają się następujące elementy pobrane ze wszystkich rachunków kredytowych należących do kredytobiorcy:
  • dane osobowe klientów (i niedoszłych klientów) banków i SKOK-ów
  • daty zaciągnięcia zobowiązania
  • rodzaje zobowiązania (okres spłaty, waluta kredytu)
  • terminowość spłat
  • wysokość zadłużenia

Banki i prokuratura

Dostęp do bazy BIK, czyli danych na temat historii potencjalnego klienta ma każdy bank i SKOK, który współpracuje z Biurem. Działa to na zasadzie wzajemnej współpracy: banki dostarczają BIK-owi informacji o zobowiązaniach swoich klientów, w zamian za co otrzymują informacje o klientach innych banków, którzy w przyszłości będą być może wnioskować o finansowanie. Do bazy dostęp mają oczywiście również sądy i prokuratura. Tym instytucjom BIK udziela informacji obligatoryjnie.

Pozostałe podmioty, które chciałyby zasięgnąć danych z biura, muszą uzyskać zgodę samego zainteresowanego. Takiej zgody na ujawnienie informacji notowany w BIK-u dłużnik nie musi udzielać w ciemno. Sam również ma bowiem dostęp do raportów na swój temat. Z mocy ustawy raz na sześć miesięcy możesz uzyskać bezpłatną informację na temat własnej historii kredytowej zgromadzonej przez BIK. Wystarczy zalogować się na stronie Biura, potwierdzić wszelkie dane personalne i raport o stanie zadłużenia generowany jest automatycznie.

Jak długo w BIK?

Zła historia kredytowa, to taka, w której klient opóźnia się ze spłatą swoich zobowiązań dłużej niż 30 dni. Jeśli trafisz do tego grona nierzetelnych dłużników, BIK będzie przechowywał w swoich bazach informacje na temat Twojej wpadki przez okres pięciu lat. Jeśli jednak spłacasz swoje zobowiązania terminowo, informacje na Twój temat udostępniane są przez BIK tylko do czasu zakończenia kredytowania, to jest do wygaśnięcia zobowiązania. No, chyba że sam zechcesz pochwalić się swoją wzorową historią spłat.

Pochwal się

Jeśli spłacałeś swoje zobowiązanie w terminie, czyli masz dobrą historię kredytową, BIK po wygaśnięciu Twojego zobowiązania nie udostępnia swoim kontrahentom żadnych informacji o Tobie. Chyba że sam poprosisz o udzielanie innym podmiotom takiej informacji. Całkiem często dłużnik chce pochwalić się swoją nieskazitelną historią kredytową, potwierdzającą jego rzetelność. Posiadanie dobrej historii kredytowej ułatwia chociażby wynajęcie mieszkania. Wynajmujący jest bowiem przekonany o rzetelności (i wypłacalności) osoby zainteresowanej wynajmem.

Zrób sobie historię

Co więcej, posiadanie całkowicie „czystej karty” w BIK, to znaczy brak jakiejkolwiek wzmianki na Twój temat w bazach BIK, nie jest wcale dobrym sygnałem dla przyszłych pożyczkodawców czy kontrahentów. Klient bez żadnej historii kredytowej jest na pewno mniej atrakcyjny niż taki z dobra historią. Potencjalny kredytobiorca debiutant, o którym nic nie wiadomo, wydaje się bowiem nieprzewidywalny i przez to mniej godny zaufania. Dlatego też po pierwsze dobrą historią warto się chwalić, a jeśli nie masz żadnej historii kredytowej, warto ją stworzyć. Zanim zaczniesz ubiegać się o swój pierwszy duży kredyt (np. mieszkaniowy), warto stworzyć sobie w BIK pozytywną historię kredytową, zaciągając (i regularnie spłacając!) choćby drobną pożyczkę czy debet. Po to by udowodnić przyszłemu pożyczkodawcy swoje rzetelne podejście do tematu spłaty.
30 Mar 2017

Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ LIBER FINANCE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1030) Liber Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wprowadza regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej jako Regulamin).

2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz zakaz dostarczania przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym;
3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
4. tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają, co następuje:
 
1. Usługodawca: Liber Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (00-844) Warszawie,Plac Europejski 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000537960, posiadająca NIP 5252605656 oraz REGON 360550010.
2. Compareking lub Serwis: wykorzystywana przez Usługodawcę zorganizowana platforma informatyczno – informacyjna dostępna na stronie internetowej www.compareking.pl, podłączona do sieci Internet, umożliwiająca Użytkownikom wprowadzanie danych i korzystanie z mechanizmów informatycznych i informacji opracowanych przez Usługodawcę lub jego partnerów;
3. Użytkownik: każda osoba, która korzysta z Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu. Serwis jest przeznaczony dla Użytkowników będących osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, a także numer PESEL i korzystającymi z Serwisu za pośrednictwem polskiego numeru IP(Internet Protocol);
4. Usługi: świadczone przez Usługodawcę usługi polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu, analizowaniu i przekazywaniu do Partnerów informacji, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 5 Regulaminu, a wprowadzonych przez Użytkownika poprzez Formularz,
5. Formularz: umieszczony w Serwisie kwestionariusz, zawierający pola wypełniane przez Użytkownika informacjami, stanowiącymi dane osobowe,niezbędnymi do świadczenia Usług;
6. System teleinformatyczny: zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.);
7. Partner: instytucja lub przedsiębiorca z branży finansowej, wymienieni w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, do którego kierowana jest informacja o zainteresowaniu Użytkownika co do świadczonych przez Partnera usług;
8. Odbiorca danych: instytucja lub przedsiębiorca z branży finansowej lub innej (np. usługowej), którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie wcześniej wyrażonej zgody Użytkownika;
9. Cookies: małe pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę Użytkownika na twardym dysku komputera, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację połączenia oraz prawidłowe działanie Serwisu. Niektóre Cookies mogą być przechowywane przez zdefiniowany w pliku cookie czas (użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia) a niektóre są usuwane zaraz po zakończeniu połączenia z Serwisem. Zasady wykorzystywania Cookies zostały opisane w odrębnej Polityce plików Cookies;
10. Polityka prywatności: odrębny dokument regulujący ogólne zasady działania Serwisu, w tym strony www.compareking.pl, dla wszystkich odwiedzających Serwis, niekoniecznie będących Użytkownikami.

4. Użytkownik zamierzający korzystać z Compareking jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do jego przestrzegania. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony Użytkownikowi przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także - na każde żądanie Użytkownika- w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

II. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG.

W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować urządzeniem i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
a. system operacyjny Windows w wersji co najmniej 95 lub IOS w wersji co najmniej 10.4.4 lub Android w wersji co najmniej Banana Bread 1.1
b. przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej I.E 1.3 Firefox w wersji co najmniej Royal Oak 1.6 Opera w wersji co najmniej 9.5 Chrome w wersji co najmniej 0.3.154
c. dostęp do sieci Internet;
d. zainstalowany i uaktualniony program antywirusowy
e. a nadto posiadać włączoną obsługę Cookies i Java Script oraz minimalną rozdzielczość ekranu 640x480

III. WARUNKI ZAWARCIA, ZMIANY, ROZWIĄZYWANIA I ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG.
 
1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez kliknięcie przez Użytkownika w pole „Złóż wniosek” znajdującego się w Serwisie na stronie www.compareking.plw zakładkach „Szybka pożyczka” lub „Kredyt konsolidacyjny” lub „Karta kredytowa” oraz po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-box’a.
2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych z Użytkownikami o świadczenie usług drogą elektroniczną. Zawarcie przez Użytkownika umowy zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 1 powyżej jest jednoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu, w tym obowiązku jego przestrzegania oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
3. Usługodawca może zmienić Regulamin oraz formułę świadczonej Usługi, jeśli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu:
a. Zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Usługodawcę;
b. Potrzeba dopasowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Regulaminie;
c. Zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania Serwisu, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej;
d. Zmiana warunków korzystania z Serwisu niepogarszająca sytuacji Użytkowników w porównaniu do dotychczasowych;
e. Konieczność aktualizacji danych Usługodawcy wskazanych w Regulaminie.
4. Zmiana Załącznika nr 1 do Regulaminu obejmującego listę Partnerów nie stanowi zmiany Regulaminu i umowy o świadczenie Usług zawartej z Użytkownikiem.
5. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług zawartą zgodnie z niniejszym Regulaminem. W tym celu Użytkownik powinien skierować wiadomość mailową na adres kontakt@compareking.pl zawierającą stosowne oświadczenie o rozwiązaniu umowy.
6. Zawarcie kolejnej umowy o świadczenie Usług nie może nastąpić wcześniej, aniżeli po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia poprzedniej umowy.
7. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Użytkownik będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. z dnia 17 lutego 2016 r. , Dz.U. z 2016 r. poz. 380), może odstąpić od umowy o świadczenie Usług bez podania przyczyn, składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w placówce pocztowej na adres siedziby Usługodawcy lub przesłanie takiego oświadczenia w wiadomości mailowej na adres kontakt@compareking.pl Użytkownik może posłużyć się formularzem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
8. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej na adres mailowy kontakt@compareking.pl Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi otrzymanie w/w oświadczenia.
9. W razie odstąpienia od Umowy zgodnie z punktem 7 powyżej jest ona uważana za niezawartą.
10. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, gdy Użytkownik na swoje wyraźne żądanie skorzystał w pełni z Usług świadczonych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jak i w sytuacji, kiedy Usługa polegała na dostarczeniu treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia nastąpiło na wyraźne żądanie konsumenta przed upływem terminu odstąpienia.

IV. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG.

1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie.
2. Na potrzeby prawidłowego świadczenia Usług przez Usługodawcę Użytkownik dokonuje wyboru spomiędzy trzech zakładek umieszczonych w Serwisie na stronie www.compareking.pl, tj. zakładek: „Szybka pożyczka” lub „Kredyt konsolidacyjny”, lub też „Karta kredytowa”.
3. Po dokonaniu wyboru jednej z trzech zakładek, o których mowa w ust. 1 powyżej, Użytkownik wskazuje na odpowiednim pasku wysokość zobowiązania (pożyczki, kredytu) oraz okres, na jaki ma zostać udzielona pożyczka lub kredyt.
4. Następnie Użytkownik klika pole „Złóż wniosek” oraz zaznacza pole akceptacji Regulaminu przez zaznaczenie odpowiedniego check-box’a, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz z akceptacją Regulaminu bez zastrzeżeń.
5. W kolejnych polach Formularza („Krok 1”, „Krok 2”, „Zarejestruj się”) Użytkownik podaje: swoje imię i nazwisko, telefon komórkowy, adres e-mail, PESEL, stan rodzinny, ustrój majątkowy małżeński (o ile pozostaje w związku małżeńskim), ilość dzieci posiadanych na utrzymaniu, serię i numer dowodu osobistego, nazwisko małżonka, posiadane wykształcenie, wysokość głównych dochodów w PLN, wysokość pozostałych dochodów w PLN, miesięczne koszty utrzymania, wysokość miesięcznych rat z tytułu zaciągniętych zobowiązań oraz źródło dochodów.
6. Nieprawidłowe wypełnienie poszczególnych pól Formularza (np. wadliwy numer PESEL, niepełny adres mailowy, etc.) lub nieuzupełnienie wszystkich pól Formularza uniemożliwia dalsze jego uzupełnianie, o czym Użytkownik jest informowany na bieżąco, lub po zakończeniu wypełniania Formularza.
7. Poprawne uzupełnienie Formularza zostaje potwierdzone informacją o złożeniu prawidłowego Formularza wyświetloną w Serwisie, a następnie wiadomością mailową przesłaną na adres podany przez Użytkownika. Wiadomość ta zawiera także informację o tym, że w przypadku, gdy osoba, która ją otrzymała, faktycznie nie wypełniała Formularza, ma możliwość natychmiastowego anulowania zapytania złożonego w Serwisie. Anulowanie subskrypcji jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy o świadczenie Usług.
8. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza, Usługodawca analizuje i przetwarza otrzymane od Użytkownika dane zgodnie z niniejszym Regulaminem, weryfikuje otrzymane informacje, a następnie dołoży starań, aby najpóźniej w terminie 30 dni przekazać je do wybranego przez siebie Partnera/Partnerów, który mógłby zaoferować najkorzystniejszą dla Użytkownika propozycję.
9. Użytkownik ma prawo do dokonania korekty lub aktualizacji informacji podanych w Formularzu. W tym celu powinien skierować wiadomość mailową na adres kontakt@compareking.pl zawierającą: imię, nazwisko, PESEL oraz adres mailowy, który został podany w trakcie wypełniania Formularza, o ile różni się on od adresu mailowego, z którego wysyłana jest korekta/aktualizacja danych. W takim przypadku, Użytkownik otrzymuje wiadomość mailową zawierającą informację o zakresie dokonanej lub niedokonanej aktualizacji bądź korekcie danych, a następnie Usługodawca postępuje zgodnie z pkt. 7 i 8 powyżej.
10. W działaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności jego naprawy lub konserwacji, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych.
11. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie Usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia w trakcie wypełniania Formularza lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie wypełniania Formularza.
12. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Usługodawcę. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
13. Koszty połączenia z Serwisem ponosi Użytkownik zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY.

1. Użytkownik przyjmuje do akceptującej wiadomości, że świadczenie Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem nie jest równoznaczne z otrzymaniem przez Użytkownika konkretnej oferty zawarcia umowy pożyczki, kredytu, kredytu konsolidacyjnego lub karty kredytowej. Usługodawca jest zobowiązany wyłącznie do: a. zgromadzenia, analizy i przetworzenia danych wskazanych przez Usługobiorcę; b. dokonania wyboru – o ile informacje przekazane przez Użytkownika na to pozwalają – Partnera lub Partnerów, którzy będą mogli zaoferować Użytkownikowi najkorzystniejsze oferty pożyczek, kredytów lub kart kredytowych;
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawdą informacje podane przez Użytkownika w Formularzu, w szczególności zaś nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości sfinalizowania transakcji z Partnerem wobec podania przez Użytkownika niezgodnych z prawdą danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały podane w Formularzu bez ich wiedzy i zgody.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak przedstawienia przez Partnerów ofert zawarcia umów o pożyczkę, kredyt lub kartę kredytową z Użytkownikiem z uwagi na brak spełnienia przez niego warunków zawarcia w/w umów, jak również za brak możliwości zawarcia w/w umów z Partnerami z innych przyczyn, leżących po stronie Użytkownika i Partnera.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu

VI. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu, a w szczególności do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz odpowiednimi przepisami prawa.
2. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
3. Korzystanie z Serwisu powinno odbywać się zgodnie z jego przeznaczeniem, w zgodzie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
4. W przypadku stwierdzenia podejmowania przez Użytkownika działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Serwisu wszelkie opcje i uprawnienia przypisane danemu Użytkownikowi zostaną zawieszone lub odebrane na stałe. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Usługodawcy. Za naruszenie postanowień Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do ich obejścia.
5. Użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek odszkodowanie, jeżeli przyczyną zakończenia świadczenia Usługi było powzięcie przez Usługodawcę informacji, uzasadnionego podejrzenia lub stosownej informacji urzędowej, że korzystając z Serwisu Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę osób trzecich, w tym nie wywiązał się z postanowień Regulaminu.

VII. REKLAMACJE.

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej świadczenia Usług na podstawie niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
2. Reklamacja może zostać przesłana drogą mailową na adres: kontakt@compareking.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Usługodawcy.
3. Reklamacja powinna zawierać dokładne oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, PESEL, adres mailowy i korespondencyjny) oraz dokładny opis okoliczności będących podstawą złożenia reklamacji.
4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Usługodawca powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
5. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-maillub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

VIII. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu art. 7 pkt.4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.), dalej „Ustawa” gromadzonych na potrzeby świadczenia Usługi jest Usługodawca tj. Liber Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (00-844) Warszawie, Plac Europejski 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000537960, posiadająca NIP 5252605656 oraz REGON 360550010;
2. Administrator przetwarza dane osobowe dla celów świadczenia Usług, w tym celów kontaktowych i archiwizacyjnych, jak również dla celów marketingowych Administratora danych, w tym w ramach segmentacji zachowań konsumenckich Użytkowników (profilowania).
3. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Użytkowników dla celów hostingu do Liber Finance AS Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norwegia, reg. 913062922
4. Administrator będzie udostępniał dane osobowe podmiotom trzecim – Odbiorcom danych w przypadku wyrażenia na to zgody lub w sytuacji, gdy będzie to dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W następstwie udostępnienia danych Odbiorcy danych pozostaną odrębnymi administratorami danych osobowych wyłącznie odpowiedzialnymi za legalne przetwarzanie danych osobowych.
5. Partnerzy, którym będą udostępniane dane osobowe, będą odrębnymi administratorami danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych do Partnerów odbywać się będzie na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 oraz pkt. 5 Ustawy. Udostępnienie danych do Partnerów jest integralną częścią Usługi świadczonej w ramach Serwisu.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.
7. Dane Użytkowników będą przechowywane przez Administratora, z zastosowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora.
8. Administrator wykorzystuje pliki cookies i zarządza nimi na zasadach opisanych w Polityce Plików Cookies. 9. Wszelkie pozostałe kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych oraz poufności zostały zawarte w Polityce Prywatności.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.
2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi Usługami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
3. Regulamin wszedł w życie z dniem 1.02.2017

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ LIBER FINANCE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

 
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
______________ Data Liber Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Plac Europejski 2
00-844 Warszawa
e-mail: kontakt@compareking.pl


Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: __________________________
Data zawarcia umowy: _______________
Imię i nazwisko konsumenta: ___________________
Adres konsumenta: __________________________ 
______________________________

Podpis konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Cookies

POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies dotyczy wszystkich korzystających z Serwisu i strony internetowej www.compareking.pl.

Dla Państwa wygody strona www.compareking.pl, zwana dalej Stroną WWW, używa plików Cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować Stronę WWW do potrzeb Użytkowników i w celach statystycznych.

Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

Cookies używają też Serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Jednakże brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies.

Serwis stosuje Cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).

Serwis www.compareking.pl wykorzystuje poniższe pliki Cookies:

_utma - plik zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin danej witryny. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego i nowego użytkownika,
_utmb – plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej wizyty,           
_utmc – plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejących odwiedzin,
_utmz – plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek,

PHPSESSID – plik cookie utrzymujący identyfikator bieżącej sesji pomiędzy serwerem, na którym zainstalowana jest strona a uprzędzeniem użytkownika, za pośrednictwem którego komunikuje się on z serwerem i ze stroną.

Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” należy kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie: • Usuwanie plików Cookie; • Domyślne blokowanie plików Cookie; • Domyślne zezwalanie na pliki Cookie; • Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki; • Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen. 

Internet Explorer 6.0 i 7.0 Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki Cookie”.

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ
 
WWW.COMPAREKING.PL

 
I. Postanowienia ogólne
II. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych; podstawa przetwarzania danych
III. Cookies i dane eksploatacyjne
IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
V. Prawa autorskie
VI.  Zmiana Polityki prywatności
VII. Postanowienia końcowe


Niniejsza polityka prywatności strony internetowej www.compareking.pl (dalej jako: „Polityka prywatności”) określa warunki korzystania z usługi świadczonej przez Administratora drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem www.compareking.pl.

DEFINICJE


Administrator
  Liber Finance spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844),
Plac Europejski nr 2, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS: 0000537960,
nr REGON: 360550010, nr NIP: 525-26-05-656,
adres e-mail: kontakt@compareking.pl

Odbiorca każda osoba, która korzysta z Serwisu, w tym Użytkownik, o którym mowa w Regulaminie.

Serwis strona internetowa pod adresem www.compareking.pl

Regulamin regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora


I. Postanowienia ogólne


1. Niniejsza Polityka prywatności reguluje świadczenie Usługi oraz korzystanie przez Odbiorców z Serwisu.
2. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu jest Liber Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844), Plac Europejski 2.
3. Administrator w Serwisie udostępnia treści dotyczące świadczonych Usług, o których mowa w Regulaminie.
4. Minimalne wymagania techniczne dla korzystania z Serwisu przez Odbiorców to:
a. system operacyjny Windows w wersji co najmniej 95 lub IOS w wersji co najmniej 10.4.4 lub Android w wersji co najmniej Banana Bread 1.1
b. przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej I.E 1.3 Firefox w wersji co najmniej Royal Oak 1.6 Opera w wersji co najmniej 9.5 Chrome w wersji co najmniej 0.3.154
c. dostęp do sieci Internet;
d. zainstalowany i uaktualniony program antywirusowy
e. a nadto posiadać włączoną obsługę Cookies i Java Script oraz minimalną rozdzielczość ekranu 640x480
5. Dane osobowe korzystających z Serwisu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.; dalej jako: „uODO”), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


II. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych; podstawa przetwarzania danych


1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Odbiorcę w ramach korzystania z Serwisu oraz Usług.
2. Jeżeli Odbiorca wyraził na to zgodę, na adres e-mail udostępniony przez Odbiorcę Administrator będzie przekazywał Informacje handlowe oraz treści marketingowe odnoszące się do Administratora lub podmiotów trzecich.
3. Administrator może publikować informacje handlowe na stronie internetowej www.compareking.pl, bannery i linki do innych stron www i innych serwisów internetowych. Korzystając z bannera lub linku, Odbiorca przechodzi na stronę należącą do innego właściciela, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za treści w nich zamieszczone, jak również przetwarzanie danych osobowych osób wizytujących stronę.
4. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych dla celów hostingu do Liber Finance AS Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norwegia, reg. 913062922


Cookies i dane eksploatacyjne


1. Pliki Cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Serwis. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies znajdą Państwo m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez korzystających z Serwisu w następujących celach:
a. Identyfikacji Odbiorców i uzyskiwania informacji, czy są zalogowani do portalu społecznościowego Facebook;
b. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu.
3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Administratora – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystacie.


IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania


1. Odbiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. W przypadku udzielenia przez Odbiorcę zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, zgoda ta może być odwołana w każdym czasie.
4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Odbiorcy w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do
a. wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację; lub
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres kontakt@compareking.pl


V. Prawa autorskie


1. Wszelkie materiały, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (layout), znaki towarowe, inne informacje, jakie są dostępne na stronie internetowej www.compareking.pl stanowią przedmiot wyłącznych praw Administratora.
2. Pobieranie bądź wykorzystywanie materiałów w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu wymaga zgody Administratora.
3. Pobieranie materiałów nie może naruszać Polityki prywatności, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również interesów Administratora.
4. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne podlegają ochronie praw autorskich przysługujących Administratorowi.
5. Z uwzględnieniem postanowienia ust. 4 powyżej wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej www.compareking.pl korzystają z ochrony autorsko-prawnej i są własnością Administratora. Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości bez zgody Administratora.


VI. Zmiana Polityki prywatnościAdministrator może zmienić Politykę prywatności oraz formułę świadczonych Usług, jeśli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu:
a. Zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Administratora;
b. Potrzeba dopasowania treści Polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Polityce prywatności;
c. Zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania Serwisu lub Usług, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej;
d. Zmiana warunków korzystania z Serwisu lub Usług, niepogarszająca sytuacji Odbiorców w porównaniu do dotychczasowych;
e. Konieczność aktualizacji danych Administratora wskazanych w Polityce prywatności.

 
VII. Postanowienia końcowe


1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, by zapoznać się z polityką prywatności także po przejściu na inne strony. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony www.compareking.pl oraz świadczenia Usług.
2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
a. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności uzupełniająco stosuje się postanowienia ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
5. Kontakt we wszelkich sprawach w zakresie wsparcia oraz pomocy technicznej odbywa się poprzez wiadomości wysyłane na adres e-mail: kontakt@comapreking.pl

Formularz informacyjny

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu korzystania z Usługi poprzez stronę internetową www.compareking.pl, w tym w celu przekazania Pani/Pana danych do instytucji finansowej dysponującej najkorzystniejszą dla Pani/Pana ofertą kredytową lub pożyczkową, jak również dla celów marketingowych, kontaktowych, archiwizacyjnych i reklamacyjnych jest Liber Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844), Plac Europejski 2. Dane osobowe zostaną udostępnione Partnerowi (instytucji finansowej), o którym mowa w zdaniu powyżej, jak również mogą zostać udostępnione innym podmiotom, gdy na takie udostępnienie pozwolą właściwe przepisy prawa lub wyrazi Pani/Pan zgodę. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania